Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Lagrum för en reform som ger rätt till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

L

Den svenska sjukvården styrs av olika lagar. Grunden är hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvårdslagen är en skyldighetslag. Det innebär att landstingen har en skyldighet att erbjuda en evidensbaserad hälso- och sjukvård till sina medborgare om man finner att det föreligger behov av den sortens vård i det egna landstinget och att kostnaden för vården är godtagbar. Det här lämnar ett stort utrymme för landstingen att fatta beslut om vilken vård som ska erbjudas och vilken vård som inte ska erbjudas. Ibland på grunder som är oklara.

Patienten har en närmast obefintlig rättslig ställning i den svenska sjukvården och kan egentligen inte kräva någonting gällande vårdutbud. I patientlagen står följande:

”7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Det är mycket vackra ord. Men för en patient som mår psykisk dåligt och vill ha hjälp av sjukvården men inte äta psykofarmaka är det inte mycket att komma med i mötet med en psykiatri som bestämt sig för att det är psykofarmaka som gäller och inget annat. Det finns ingen instans som prövar vårdens beslut i detta. Man kan skriva till patientnämnden som troligtvis inte kommer att göra någonting. Möjligtvis skicka ett brev till aktuell mottagningen eller klinik. Man kan anmäla till IVO som enbart bedömer risk för vårdskada och någon sådan har inte skett eftersom vård inte har getts.  Det som återstår är att få politiker att fatta beslut som styr vården i en riktning mot riktig valfrihet.

Kampanj för rätten till behandling utan psykofarmaka

Jan- Magne Sörensen från Equals konferens: Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!

Stefan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Trappa ner medicinerna – trappa upp livet med Staffan Utas

Om beroende av antidepressiva med Staffan Utas